Phòng tổ chức – Hành chính

Quân số: 12 người trong đó có 02 bảo vệ

Trình độ chuyên môn: –  Đại học và trên Đại học: 3 đ/c

– Trung cấp và công nhân : 9 đ/c

Trong đó: + Trưởng phòng phụ trách chung và trực tiếp phụ trách công tác tổ chức.

+ 01 Phó phòng: Phụ trách công tác nội vụ, vệ sinh và Lái xe, công tác hậu cần, đời sống

Chi bộ Đảng: Chi bộ Hành chính- Tài Vụ trực thuộc Đảng bộ Cty

Phòng có 4 đ/c là Đảng viên

B. Nhiệm vụ của phòng:

Tham mưu và thực hiện các công việc như tổ chức bộ máy, lao động tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách, chăm sóc sức khoẻ người lao động, bảo vệ khối văn phòng và công tác quản trị hành chính của Công ty cụ thể:

* Về tổ chức lao động:

+ Quản lý bộ máy tổ chức và lao động định biên của Công ty được duyệt. Nghiên cứu đề xuất tổ chức quản lý lao động của Công ty đảm bảo tinh gọn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

+ Công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách về BHXH, BHYT,BHTN, nâng lương, nâng bậc, bổ nhiệm, đào tạo.

+ Quản lý hồ sơ CBCNV, lao động theo chế độ chính sách hiện hành.

+ Cùng phòng Tài vụ, xây dựng định mức lao động, định mức đơn giá tiền lương. Nghiên cứu cải thiện điều kiện làm việc, công tác bảo hộ và an toàn vệ sinh lao động. Hàng năm lập kế hoạch lao động và kế hoạch tiền lương đăng ký  với cơ quan có thẩm quyền.

*  Về hành chính quản trị:

+ Quản lý và giải quyết các công tác văn thư con dấu, bảo vệ cơ quan, đời sống sức khoẻ của CBCNV.

+ Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

+ Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch, Ban Giám đốc Công ty giao.

C. Thành tích đạt được của phòng: Liên tục nhiều năm đạt “Tập thể lao động xuất sắc” được các cấp, ngành tặng “Bằng khen, giấy khen”, nhiều cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở được các cấp, ngành tặng “Bằng khen, giấy khen”.