BC thù lao tiền thưởng Bquân 2019 và KH 2020 của người quản lý, và BC TH thực hiện LĐ, tiền lương, tiền thưởng của người lao động năm trước và kế hoạch 2020